Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Przeworsku szanuje prywatność użytkowników Systemu Informacyjnego Uczelni, dostępnego poprzez sieć Internet.

Korzystanie z serwisów internetowych dostępnych w domenie wssgprzeworsk.edu.pl oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki prywatności.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby chronić prowadzone przez siebie serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje swoje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji tak, aby maksymalizować bezpieczeństwo korzystania z serwisów oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Uczelnia umieszcza w swoich serwisach linki do innych stron www, ale nie odpowiada za politykę prywatności na tych witrynach, jednocześnie zachęca – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Wykorzystywanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Przeworsku, ul. Gimnazjalna 35, 37-200 Przeworsk.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisów uczelnia gromadzi przy pomocy elektronicznych formularzy oraz po uzyskaniu wcześniejszej zgody użytkownika serwisów na ich przetwarzanie.
 3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników serwisu za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych przez uczelnię danych osobowych podlegają właściwej ochronie. Dostęp do ww. zbiorów posiadają jedynie osoby działające z upoważnienia administratora danych oraz osoby uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4. Uczelnia nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych przez prawo.

Pliki cookies

W związku z udostępnianiem usług internetowych, uczelnia stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki cookies mogą zawierać:

 • nazwa i przypisana jej wartość,
 • domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym cookie,
 • czas ważności danego cookie

Stosowane przez serwisy uczelni pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika,
 • tworzenia statystyk serwisów,
 • utrzymania sesji użytkownika.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Niedokonanie blokady obsługi plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym uczelnia będzie mogła przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Privacy Policy

The socio – economic university in Pshevorska respects the confidentiality of users of the university`s information system accessible via the Internet.

By using the websites available in domain
wssgprzeworsk.edu.pl, you accept the terms of this privacy.

The university makes every effort to secure its websites from unauthorized access of third parties and controls the methods of gathering, storage and processing of information to maximize the security of website usage and security of processed personal data.

 

The university places links to other sites on it`s sites, but it`s not responsible for their policy. At the same time, it informs you that you should familiarize yourself with the rules that apply on these sites.

Use of personal data

1. The administrator of personal data is the socio – economic university in Pshevorska street Gimnazjalna 35, 37 – 200 Przevorsk.

2. Personal data of site users is collected by the university using electronic forms and after receiving the preliminary agreement of site user for their processing.

 1. Personal data provided by site users via electronic forms and processed in accordance with the provisions regulating the processing of personal data. Personal data collected by university is properly protected. Access to the above will be restricted to the people by the authority of the Administrator and people that are authorized by the provisions of the Law.
 2. The university doesn`t transmit collected personal data to third parties except for cases provided by the Law.

 

Cookie files

In connection with the provision of Internet services, the university uses so – called cookies like IT data, including text files stored by server`s on the user`s end device, which they can read each time which they are connected to that end device. The default cookie settings allow you to read the information contained in them only to the server that created them.

Cookies files may contain:

 • name and assigned meaning
 • the domain and access path associated with the given cookie
 • the validity period of cookies

Cookies are used for the following purposes:

 • adaptation of the content of websites to the preferences of the user
 • creation of site statistics
 • user session support

The web browser allows you to store cookies on the user’s default destination device. Users of the website may change their cookie settings at any time. You can change these settings to block the automatic processing of cookies in your web browser settings or to report each time you place them on your website user`s device.

Denial to block cookies means that they will be stored on the end of user`s device, so that the university can store information on the end of user`s device and accept this information.